4-methyl-1-(phenylsulfonyl)piperidine

4-methyl-1-(phenylsulfonyl)piperidine