(2-Chloro-4-nitro-phenyl)-(3,5-dimethyl-pyrazol-1-yl)-methanone

(2-Chloro-4-nitro-phenyl)-(3,5-dimethyl-pyrazol-1-yl)-methanone