3-(2-methoxyphenyl)-1H-pyrazole-5-carbohydrazide

3-(2-methoxyphenyl)-1H-pyrazole-5-carbohydrazide