2-Methoxy-6-methyl-4-phenyl-quinazoline

2-Methoxy-6-methyl-4-phenyl-quinazoline