5-Chloro-1-ethyl-2-methylbenzimidazole

5-Chloro-1-ethyl-2-methylbenzimidazole