N-(2-(2-Heptadecyl-4,5-dihydro-1H-imidazol-1-yl)ethyl)ethylenediamine

N-(2-(2-Heptadecyl-4,5-dihydro-1H-imidazol-1-yl)ethyl)ethylenediamine