3-Methyl-2-selenoxobenzothiazole

3-Methyl-2-selenoxobenzothiazole