1h-imidazol-4-yl(4-methoxyphenyl)methanone

1h-imidazol-4-yl(4-methoxyphenyl)methanone