2-[(3-chlorobenzoyl)amino]-4,5,6,7-tetrahydro-1-benzothiophene-3-carboxylic acid

2-[(3-chlorobenzoyl)amino]-4,5,6,7-tetrahydro-1-benzothiophene-3-carboxylic acid