2-Chloro-10-(3-chloropropyl)phenothiazine

2-Chloro-10-(3-chloropropyl)phenothiazine