4-(2-naphthylsulfonyl)morpholine

4-(2-naphthylsulfonyl)morpholine