2-(4-Amino-phenyl)-benzothiazol-6-ylamine

2-(4-Amino-phenyl)-benzothiazol-6-ylamine