2-Methyl-1-naphthalen-1-ylmethyl-4-nitro-1H-imidazole

2-Methyl-1-naphthalen-1-ylmethyl-4-nitro-1H-imidazole