methyl 4-[(3-methylbenzoyl)amino]benzoate

methyl 4-[(3-methylbenzoyl)amino]benzoate