(2Z,4E)-5-phenyl-2-(4-phenyl-1,3-thiazol-2-yl)penta-2,4-dienenitrile

(2Z,4E)-5-phenyl-2-(4-phenyl-1,3-thiazol-2-yl)penta-2,4-dienenitrile