4-(phenylazamethylene)-1,3-thiazolidin-2-one

4-(phenylazamethylene)-1,3-thiazolidin-2-one