3,5-dimethyl-1-(phenylsulfonyl)-1H-pyrazole

3,5-dimethyl-1-(phenylsulfonyl)-1H-pyrazole