Dimethyl (3-amino-3-oxopropyl)phosphonate

Dimethyl (3-amino-3-oxopropyl)phosphonate