1,4-bis(4-pyridylmethyl)piperazine

1,4-bis(4-pyridylmethyl)piperazine