3-(2-Chloroethyl)oxazolidin-2-one

3-(2-Chloroethyl)oxazolidin-2-one