5-hydroxy-2-[(3-methylbenzoyl)amino]benzoic acid

5-hydroxy-2-[(3-methylbenzoyl)amino]benzoic acid