1,2-Benzisothiazol-3-amine, N-(phenylmethyl)-, 1,1-dioxide

1,2-Benzisothiazol-3-amine, N-(phenylmethyl)-, 1,1-dioxide