(1-Phenethyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-methanol

(1-Phenethyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-methanol