5-methyl-3-phenylpyrazolo[1,5-a]pyrimidin-7-ol

5-methyl-3-phenylpyrazolo[1,5-a]pyrimidin-7-ol