2-methyl-5-(4-methylphenyl)-7-(trifluoromethyl)pyrazolo[1,5-a]pyrimidine

2-methyl-5-(4-methylphenyl)-7-(trifluoromethyl)pyrazolo[1,5-a]pyrimidine