p-(Diethoxymethyl)toluene

p-(Diethoxymethyl)toluene