4-Chloro-1-(2,4-dichlorophenoxy)-2-nitrobenzene

4-Chloro-1-(2,4-dichlorophenoxy)-2-nitrobenzene