1,4-bis(chloromethyl)-2-methylbenzene

1,4-bis(chloromethyl)-2-methylbenzene