3-(4-Methoxy-2-nitro-phenyl)-2-methyl-3H-quinazolin-4-one

3-(4-Methoxy-2-nitro-phenyl)-2-methyl-3H-quinazolin-4-one