2-Ethyl-3-(2-methoxy-phenyl)-3H-quinazolin-4-one

2-Ethyl-3-(2-methoxy-phenyl)-3H-quinazolin-4-one