4-[(2,4-dimethoxy-3-methylphenyl)methyl]thiomorpholine

4-[(2,4-dimethoxy-3-methylphenyl)methyl]thiomorpholine