N-(4-ethoxyphenyl)-2,4,5-trimethylbenzenesulfonamide

N-(4-ethoxyphenyl)-2,4,5-trimethylbenzenesulfonamide