2-Methoxy-6-(thiazol-2-ylaminomethyl)-phenol

2-Methoxy-6-(thiazol-2-ylaminomethyl)-phenol