4-amino-6-methyl-3-[(2-phenylethyl)amino]-1,2,4-triazin-5(4H)-one

4-amino-6-methyl-3-[(2-phenylethyl)amino]-1,2,4-triazin-5(4H)-one