2-[(4-hydroxyphenyl)methylamino]thiazol-4(5H)-one

2-[(4-hydroxyphenyl)methylamino]thiazol-4(5H)-one