4-(4-ethoxyphenyl)phthalazine-1(2H)-thione

4-(4-ethoxyphenyl)phthalazine-1(2H)-thione