2-(4-methoxyphenyl)-5-methyl-7-propyl-1,3-diazatricyclo[3.3.1.1~3,7~]decan-6-one

2-(4-methoxyphenyl)-5-methyl-7-propyl-1,3-diazatricyclo[3.3.1.1~3,7~]decan-6-one