2-Chloroethyl 2-phenoxyethyl ether

2-Chloroethyl 2-phenoxyethyl ether