5-methylbenzo[h][1,6]naphthyridine

5-methylbenzo[h][1,6]naphthyridine