{3-[4-(2-methylpropoxy)phenyl]-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl}methanol

{3-[4-(2-methylpropoxy)phenyl]-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl}methanol