2-Methylnaphthalene-1,4-diyl dibenzoate

2-Methylnaphthalene-1,4-diyl dibenzoate