5-ethyl-1-(2-methylphenyl)-1,3,5-triazinane-2-thione

5-ethyl-1-(2-methylphenyl)-1,3,5-triazinane-2-thione