4-Hydroxy-2-methylnaphthyl benzoate

4-Hydroxy-2-methylnaphthyl benzoate