2-[4-[(3-methylphenyl)methyl]piperazin-1-yl]pyrimidine

2-[4-[(3-methylphenyl)methyl]piperazin-1-yl]pyrimidine