Biphenyl-4-yl-(4-methyl-piperazin-1-yl)-methanone

Biphenyl-4-yl-(4-methyl-piperazin-1-yl)-methanone