2-(((2-Amino-5-chlorophenyl)phenylmethylene)amino)ethanol

2-(((2-Amino-5-chlorophenyl)phenylmethylene)amino)ethanol