1-(4-methoxyphenyl)-5-phenyl-1h-pyrazole-3-carboxylic acid

1-(4-methoxyphenyl)-5-phenyl-1h-pyrazole-3-carboxylic acid