4,6-Dimethyl-2-phenylamino-nicotinonitrile

4,6-Dimethyl-2-phenylamino-nicotinonitrile