ethyl (1,3-benzoxazol-2-ylsulfanyl)acetate

ethyl (1,3-benzoxazol-2-ylsulfanyl)acetate