4-(4-methoxyphenyl)-N-phenylpiperazine-1-carbothioamide

4-(4-methoxyphenyl)-N-phenylpiperazine-1-carbothioamide